BIM ve směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek

Posted Posted in BIM Legislativa

Směrnice 2014/24/EU byla vydána z mnoha důvodů, které jsou shrnuty v úvodu směrnice. Představují tedy východisko celé směrnice a její vymezení vůči předcházející směrnici. Z hlediska významu pro oblast stavebnictví je třeba vyzdvihnout, že veřejné zakázky ve stavebnictví jsou uvedeny ve směrnici na mnoha místech explicitně. Z toho je zřejmé, že se jedná o oblast, pro kterou jsou veřejné zakázky zásadní a tato směrnice se na ní explicitně vztahuje.

Na přípravě nové směrnice se podílely státy, které v posledních letech zavedly BIM do veřejných zakázek povinně. V některých případech s omezením na zakázky nad určitý finanční limit, jinde paušálně. Je však důležité si uvědomit, že tyto státy zajistily, že BIM je možné vykládat jako nediskriminační prostředek pro podporu soutěže a transparentnosti ve veřejných zakázkách. Přestože není informační modelování budov ve směrnici nikde explicitně uvedeno, je ve směrnici množství odkazů, které na BIM ukazují jako na nástroj, který může být úspěšně použit pro naplnění směrnice a podporu cílů, které směrnice stanovuje. Stát má možnost být zodpovědným a informovaným investorem.

Komentar_smernice_previewProtože se jedná o zásadní dokument pro použití BIM ve veřejných zakázkách, vytvořili jsme jako pracovní skupina Odborné rady pro BIM komentář směrnice, kde jsme se  pokusili tyto odkazy identifikovat a ukázat, jak podle našeho odborného názoru BIM souvisí s uvedenou směrnicí. V textu jsou zachovány odkazy na jednotlivé části směrnice, takže je možné jej použít jako návod na čtení směrnice se zaměřením na význam a použití informačního modelování.

Prezentace tohoto komentáře z BIM Day 2014 je k dispozici zde.

Přichází čas pro BIM ve státní správě?

Posted Posted in BIM Legislativa

Většina lidí, kteří se pohybují v oblasti stavebního průmyslu již o informačním modelování budov (BIM) slyšela. Pro ty, kteří neví, co si pod tímto pojmem představit, provedu jen krátké shrnutí. Předně se jedná o nový přístup ke stavebnictví a ke spolupráci na stavebních projektech. I když se BIM překládá z angličtiny jako „Informační modelování budov“, není to úplně přesné, protože metodika práce a související nástroje se používají i v oblasti infrastrukturních staveb a v dalších sektorech stavebnictví. Hlavní myšlenkou je postoupit od sdílení dokumentů a výkresů ke sdílení informací. Ať už je to na v rámci jedné organizace (což se označuje někdy jako osamělý BIM), nebo lépe mezi jednotlivými organizacemi. Čím více účastníků projektu přistoupí na tuto metodu práce, tím jsou celkové úspory potenciálně větší. Situace samozřejmě není zatím tak ideální, ale to je spíše na vrub nedokonalých nástrojů a zažitých pracovních postupů, než přístupu samotného.

V některých zemích je již BIM povinný pro stavební zakázky pro státní správu. Z Evropy jsou to především severské země (Norsko, Finsko, Dánsko) a potom Velká Británie, kde bude BIM povinný pro všechny státní zakázky od roku 2016. Proto je do tohoto sektoru v posledních letech investováno nemalé množství finančních prostředků na vývoj standardů, vzdělávání, výzkum a vývoj a další podpůrné aktivity. Výsledkem je nebývalé oživení jinak stagnujícího průmyslového sektoru s průběžným cílem expandovat maximální měrou na světový stavební trh. Setkal jsem se u nás i s názorem, že BIM je hotový a že na něm není žádný výzkumný potenciál, což si pravděpodobně Britská vláda nemyslí a zatím to vypadá, že se jim daří.

Téměř každý, kdo se dostatečně seznámil s metodikou BIM uznává, že přínosy převažují negativa a to na různých úrovní od koordinace profesí a detekce kolizí přes automatickou generaci výkresové dokumentace a snadné provádění změn až po integrovaný přístup k navrhování, kdy jsou průběžně zapojení odborníci napříč odbornostmi a mají tak možnost ovlivnit návrh stavby ještě ve fázích, kdy je možné významně ovlivnit výsledné parametry, ať se jedná o komfort, energetickou náročnost, nebo finanční proveditelnost. Podstatný je také přínos v oblasti správy majetku, kdy je možné spravovat opravdu zodpovědně majetek, ke kterému existují patřičné informace již od fáze návrhu.

U nás se zpravidla setkávám s odhadem, že k širokému použití v České republice dojde nejdříve za mnoho let, protože státní správa není pružná a mnoho lidí ve skutečnosti nechce spolupracovat, pokud k tomu nejsou přinuceni, podobně jako tomu je ve Velké Británii. Velkým pokrokem směrem k tomu je však nová evropská směrnice o veřejných zakázkách. Ta by měla zajistit, aby byla předmětem veřejné soutěže především výsledná hodnota, nikoli nejnižší cena, jak vyplývá z tiskové zprávy evropského parlamentu. Nová legislativa by měla nastavit rovné podmínky napříč unií a podpořit růst ekonomiky. Zároveň by podle tiskové zprávy měla klesnout úroveň spojené administrativy až o 80%.

Větší váha by měla být kladena na kvalitu, životní prostředí, sociální aspekty a inovace. Také je důležité, že kromě ceny bude možné soutěžit o náklady na životní cyklus staveb. To nahrává právě měřítku kvality stavebních prací a využití BIM jednak pro analýzy, ale především pro prokazování kvality vůči zadavateli. Je třeba dodat, že se do přípravy nové směrnice aktivně zapojily již zmíněné státy, které BIM v nějaké míře vyžadují. Snažily se především zajistit, aby nová směrnice jejich požadavky nepovažovala za diskriminační, ale naopak za pozitivní pro rozvoj trhu a výslednou kvalitu dodávaných staveb a stavebních prací. Směrnice zároveň doporučuje maximálně využívat elektronické komunikace a nástrojů pro veřejné zakázky, což opět nahrává BIM ve smyslu automatizované práce s informacemi a například i automatického vyhodnocení, zda návrh splňuje podmínky zadavatele.

Česká republika má nyní maximálně 24 měsíců (od 4.2.2014) na to, aby evropskou směrnici přejala do svého právního řádu. Díky této směrnici se tak otevře možnost požadovat BIM v rámci veřejných zakázek jako prostředek pro dokladování a monitorování kvality dodávaného díla. Tak je tomu právě i v uvedených severských zemích a Velké Británii. V Británii na to pak navazuje snaha lépe hospodařit se státním majetkem.

Autor: Ing. Martin Černý

Zdroje:

Tisková zpráva Evropského parlamentu:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money

Schválený návrh nové směrnice:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/COM2011_897_en.pdf

Vliv Spojeného království na směrnici z hlediska BIM:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/34710/12-1327-building-information-modelling.pdf

http://www.construction-manager.co.uk/news/eu-votes-embed-bim-europe-wide-procurement-rules/

BIM příručka:

http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1